Waar staan wij voor?

Wij staan voor bijzonder goed onderwijs, waarbij ieder kind, iedere ouder en iedere medewerker telt.
De volgende kernwaarden zijn hierbij voor ons van belang: Openheid - Ontwikkelen - Optimisme - Ondernemen - Ontmoeten. Wij spreken binnen 'Ieder kind telt' dan ook van de 5O's waarbij de 's' staat voor Samenwerken. We hebben een collectieve ambitie en we werken met al onze 11 scholen samen om deze ambitie waar te maken.
Wij ontvangen kinderen en ouders vanuit een open christelijke levenshouding.
Alle scholen (10 basisscholen en 1 school voor speciaal basisonderwijs) staan in de gemeente Hellendoorn. 
 
De basisondersteuning is op alle scholen gelijk. Binnen de stichting zijn afspraken gemaakt over de basiskwaliteit en alle scholen werken iedere dag weer aan de kwaliteit van die ondersteuning. Het aantal leerlingen op onze
scholen varieert van 35 tot 220. Zelfs een school met 220 leerlingen is nog geen grote basisschool. Dat is een belangrijke reden waarom de medewerkers van onze scholen met elkaar samenwerken. 
 
Iedere school biedt dezelfde basisondersteuning. Boven op die basisondersteuning werkt iedere school ook aan een eigen onderwijsvisie en aan een eigen profiel. De taal die scholen hiervoor gebruiken is dan weer
op alle scholen gelijk, zodat u als ouder visie en aanbod van de verschillende scholen met elkaar kunt vergelijken. 
 
Hieronder een overzicht van de begrippen die worden gebruikt bij de totstandkoming van de visie. Iedere school kiest een positie op de lijn met telkens twee begrippen die duidelijk van elkaar verschillen. Als u kennis
maakt met een van onze scholen, maakt u ook kennis met de keuzes die de scholen maken, met de begrippen die hieronder staan genoemd.
 
 
Onze gezamenlijke visie op onderwijs kenmerkt zich door een aantal uitgangspunten. Twee van die uitgangspunten zijn: 
 

Een krachtig pedagogisch klimaat waar welbevinden en betrokkenheid centraal staan

De relatie tussen onderwijsprofessional, leerling en ouder/verzorger is enorm belangrijk. Dat maakt dat we op al onze scholen gesprekken voeren met leerlingen en onderwijsprofessionals, met leerlingen onderling, met ouders
en onderwijsprofessionals en met ouders, leerlingen en onderwijsprofessionals. 
Het welbevinden en de betrokkenheid is telkens onderwerp van gesprek en we doen er in gezamenlijkheid alles aan om dat optimaal te laten zijn.  
 

Verschil verbindt 

Kinderen met verschillende ontwikkelingsbehoeften werken samen, leren van en met elkaar. Daarnaast zorgen we ervoor dat kinderen met meer eenduidige ontwikkelingsbehoeften elkaar ook ontmoeten en met elkaar
samenwerken. Kinderen die vooral praktisch leren komen af en toe samen in de groep ‘Gouden Handen’, kinderen die echt behoefte hebben aan meer uitdaging ontmoeten elkaar in de plusklas en tijdens de lessen Chinees.
 

Samenwerking in Gouden Duo’s 

Verschil verbindt, dat is een essentieel uitgangspunt. Op al onze scholen zien we het belang van het zien en waarderen van de verschillen van elkaar.
Daarom hebben we de Gouden Duo’s in het leven geroepen, kinderen met totaal verschillende kindkenmerken werken samen aan een mooie uitdaging. Door samen vanuit eigen talenten een opdracht aan te gaan, zullen zij
ervaren dat ze de verschillen van elkaar juist nodig hebben om de opdracht succesvol af te ronden, een echt Gouden Duo dus!
 

Samenwerking voorschoolse partners en samenwerking voortgezet onderwijs

We werken hard aan een doorgaande lijn voor onze leerlingen vanaf 2 jaar tot en met het voortgezet onderwijs. We werken intensief samen met SPGH (Peuterspeelzalen Hellendoorn), Columbus Jr. (kinderopvang) en
de scholen van het voortgezet onderwijs. Met de school voor voortgezet onderwijs Reggesteijn zijn er projecten ontwikkeld die voorzien in een drempelloze overgang naar het voortgezet onderwijs. 
 
Die projecten zijn:  
  • School4You: kennismaking met Reggesteijn voor leerlingen van groep 8. 
  • Gouden Handen: praktisch leren voor leerlingen van groep 8. 
  • Meer- en hoogbegaafdheid: aanbod op Reggesteijn is gelijk aan het aanbod op de scholen van ‘Ieder kind telt’ – in de vorm van een plusgroep. 
  • Wetenschap en techniek: een aanbod voor leerlingen van groep 8.
  • Tutoring: leerlingen van Reggesteijn helpen leerlingen van ‘Ieder kind telt’ op de basisscholen. 
 

Pedagogisch kenniscentrum De Brug en de Gouden Route

De Gouden Route wordt ontwikkeld voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften op een basisschool. Normaal gesproken zou die leerling verwezen kunnen worden naar het speciaal basisonderwijs De Brug. Om de leerling toch in zijn of haar vertrouwde basisschoolomgeving te laten leren, ontwikkelen we een programma waarbij dat mogelijk is. De expertise van De Brug komt naar de leerling toe op de basisschool en de leerling kan op bepaalde momenten een praktisch leeraanbod volgen op De Brug. Dit zal dan zijn in projectvorm en vanuit verschillende profielen.
Het eerste profiel dat uitgewerkt is, is het profiel horeca & hospitality & recreatie. 
 

Strategisch plan 2020-2024

De plannen en voornemens zijn uitgewerkt en beschreven in de A3 doelenkaart 2020-2024. Dit document is het resultaat van overleg met de opbrengsten van open en constructieve gesprekken binnen de
diverse geledingen. Het geeft de hoofdlijnen van het bestuursbeleid en de strategische keuzes daarbinnen aan voor de komende vier jaar. In de doelenkaart wordt aangegeven waar het bestuur zich de komende jaren
op wil richten, waar we met de hele organisatie naar toe werken. Niet alleen, maar samen met het management, de teams, het ondersteunende personeel, vrijwilligers en medezeggenschapsraden.
Dit plan geeft kader en richting aan: 'SAMEN...verder ontwikkelen,
professionals, ouders en kinderen!
 

A3 doelenkaart 2020-2024 en acties 'Ieder kind telt'

In dit document vindt u onze doelen en daarbij behorende acties voor de jaren 2020 - 2024.
'Ieder kind telt' heeft in gezamenlijkheid een visie op onderwijs ontwikkeld, dat is 'Visie op Ieder kind telt' geworden. Deze visiekaart vindt u hier.

Daarnaast kennen wij ook een visie op personeel (beleid), hieronder vindt u onze visiekaart op personeelsbeleid of klikt u op deze link.    

Cookie instellingen